top of page
Doctor's Appointment
Clinic Klinic.png

Welcome to Clinic Klinic a Health Clinic in Marietta, GA. We offer Medical Services and Nutritional Counseling. 

Nan Clinic Klinic ki nan vil Marietta, Eta Georgia, nou ede w jwenn mwayen ki pi bon pou kapab genyen yon pi bon sante. Avèk sipò w nou kreye yon plan ki adapte pi byen ak ka pa w la espesyalman. Plan sante prevantif nou yo konplè epi yo adapte pi byen pou anpil kondisyon. Nou bay swen epi nou fè prevansyon pou pifò maladi kwonik yo, tankou dyabèt (maladi sik), tansyon wo, sante fanm, maladi kadyovaskilè (maladi nan kè) elatriye.

 

Nou bay san pèdi tan, bonjan rezilta pou tès COVID-19 la, ak bonjan trètman pou maladi nou ka pran nan fè bagay (SDT yo). Nan Laboratwa nou yo nou fè prelèvman sou plas. Nou ede w kalkile epi jere pwa kò sa vle kantite liv ou peze. Clinic Klinic nan Marietta, Georgia, se yon klinik ki bay sèvis nan plizyè lang pou ede kominote a.

Tout sèvis swen sante nou bay nan Klinik la nou kontwole yo depi nan baz pou ka fè bonjan prevansyon ak bay bonjan swen ki adapte ak ka chak pasyan espesyalman.  Avèk kantite epi bon kalite sèvis nou bay nan domèn medikal la, fè nou diferan nan sèvis inivèsèl men ki limite ke sektè sa bay. Nou siveye sou chak malad pou yo ka jwenn non sèlman pi bonjan swen ke ka l nesesite men tou pou yo ka gen pi bon kalite rezilta posib.

Nan plizyè sèvis medikal nou bay, sa pèmèt anpil moun jwenn laswenyay nan kèk maladi ki ta ka gen gro enpak  sou lavi yo.

Premyeman, nou ofri kominote a  mwayen avèk fason pou yo fè prevansyon. Tankou anpil nan pasyan nou yo vini san kè sote pou yo ka fè depistaj pou maladi moun ka pran nan fè bagay SDT. Kèk nan tès sa yo se depistaj pou klamidya, VIH / Sida, maladi èpès jenital, ak maladi epatit B avek C, ansanm ak tout lòt maladi moun ka pran nan fè bagay SDT ki ta ka touche moun ki ap viv nan kominote Marietta GA. Tès sa yo fèt ak mezi sou yon baz fiks (estanda) nan sekrè,  pou evite ka a vin pi grav akòz enfeksyon ke maladi sa yo ka bay.

 

Men nou konstate ke anpil nan pasyan nou yo vini nan klinik lan lè yo santi kèk ti malèz ki pa trò grav. Sa sitou gen rapò ak sèvis depistaj yo ak nan pwogram pou jere kantite liv ou peze (jesyon pwa).

Gras ak kalite epi plizye sèvis depistaj  nou mete sou plas yo, nou ka rive wè byen klè si w ap devlope youn ou plizyè fòm kansè, tansyon wo, maladi sik (dyabèt) avek anpil lòt ankò. Li enpòtan anpil pou kliyan nou yo ta vini nan klinik lan pou pase tès sa yo anvan yo kòmanse santi malèz nan kò yo, paske maladi sa yo danjere, epi si yon pasyan gen anpil risk pou li ta depiste yon kansè li ta sipoze toujou ap refè tès yo detazantan.

Si ou pa ta konnen si w fè pati gwoup moun ki gen gwo risk pou l devlope maladi kansè a, ou byen youn nan lòt maladi ke nou te site anvan an, nou genyen kèk gid ki la pou ede w konnen si ou bezwen fè yon depistaj.

Menm si ou fè tès, swa pou kansè oswa pou kèk lòt maladi kwonik, ou dimwens kèk lòt maladi moun ka pran nan fè bagay, SDT, gen kèk nan pasyan nou yo ki tonbe malad kanmenm, men malgre sa nou pa sispann travay pou sa. Nou te di sa deja nou bay sèvis swen sante ak bonjan kalite trètman konplè pou kapab ede chak pasyan nou yo rive fè fas epi leve defi ke maladi sa yo bay. Pou n ka rive reponn ak responsablite sa yo, nou kontinye bay swen ak remèd ki pou ede pasyan yo trete maladi ki ka trete yo, epi kenbe pasyan ki gen maladi ki pa ka geri yo (enkirab) sou medikaman tout tan yo ap viv pou ka ede yo diminye efè ke maladi sa a ta ka gen sou kò yo, nou akonpanye moun ki nan dènye bout lavi yo ak maladi ki pa gen trètman. Nan sikonstans sa, lè ka yon pasyan ta depase nou, nou ede l jwenn yon doktè espesyalis ki ka ba li swen espesyal ke ka li an nesesite. Pandan tan sa, tout sèvis ke nou bay yo pa gen pou wè sèlman avèk swen prevantif men gen trètman ki ka chanje la vi moun. Nou bay bon jan sèvis nan yon pwogram ki ka ede w jere kantite pwa ou ap pran chak jou sitou, lè sa sanble enposib pou ou pou rive kontwole kantite pwa ou ka pran. Konsa, sèvis sa ka ede evite atrape kèk maladi nan kondisyon sa yo nou te pale de yo deja.

 

Pou n fini, swen sèvis sante nou bay fanm yo fè nou vin pi popilè e sa gen ladan l anpil sèvis diferan.

Nan sèvis swen sante  nou bay nan Klinik  la nou rive kouvri tout ti detay nan sèvis swen sante fanm. Sa fè ke nou kapab ofri swen espesyal ak tout fanm ki vini nan klinik lan tankou pou depistaj kansè nan tete, depistaj kansè na kòl matris depistaj maladi kè sitou nou mete sou pye trètman si youn nan pasyan nou yo ta gentan genyen maladi sa yo.

Nan sèvis sante fanm ke nou ofri nan klinik nou yo, tout fanm ki vini pran swen nan klinik lan ka konte sou bèl ekip nou mete sou pye ki devwe, e ki byen deside pou bay sèvis ki san fay a chak pasyan epi ki efikas ki ap chanje la vi yo pou pi bon.

Kèlkeswa rezon ki mennen w vizite nou nan Clinic Klinic ki nan Marietta GA, nou ba w asirans ke nou gen yon pèsonèl ki kalifye pou ede jwenn swen sèvis medikal ou yo an premye. Nan tou sa nap fè nou mete tan apa epi nou chache konprann kisa pasyan an bezwen, e nou mete sou pye yon plan ki  ka reponn a bezwen ki adapte avèk ka pa li de fason pèsonèl epi fè fas a chak defi ki devan l.

Se kalite sèvis san fay sa a sa ki fè nou diferan non sèlman tankou yon etablisman medikal men tou nan fason nou akeyi epi sèvi moun ki ap viv nan kominote Marietta ki nan Eta Geogia a konsa tou yo fè nou anpil konfyans pou anpil bagay, sitou kèk sekrè sa ki okipe lespri yo, avek kè maladi ki ka chaje fason yo konn abitye viv pou tout rès vi yo.

Si ou santi ou gen kè sote ou dimwens ou ta gen enkyetid pou sante w, oswa si w konnen ou bezwen yon bon kalite trètman ou petèt si sèlman ou ta vle pwoteje sante w pandan lontan, ou mèt kontakte nou depi jodi a san pèdi tan.

Fashion Portrait
Smiling Young Man

Nan Clinic Klinic ki nan vil Marietta, Eta Georgia, nou ede w jwenn mwayen ki pi bon pou kapab genyen yon pi bon sante. Avèk sipò w nou kreye yon plan ki adapte pi byen ak ka pa w la espesyalman. Plan sante prevantif nou yo konplè epi yo adapte pi byen pou anpil kondisyon. Nou bay swen epi nou fè prevansyon pou pifò maladi kwonik yo, tankou dyabèt (maladi sik), tansyon wo, sante fanm, maladi kadyovaskilè (maladi nan kè) elatriye.

 

Nou bay san pèdi tan, bonjan rezilta pou tès COVID-19 la, ak bonjan trètman pou maladi nou ka pran nan fè bagay (SDT yo). Nan Laboratwa nou yo nou fè prelèvman sou plas. Nou ede w kalkile epi jere pwa kò sa vle kantite liv ou peze. Clinic Klinic nan Marietta, Georgia, se yon klinik ki bay sèvis nan plizyè lang pou ede kominote a.

Tout sèvis swen sante nou bay nan Klinik la nou kontwole yo depi nan baz pou ka fè bonjan prevansyon ak bay bonjan swen ki adapte ak ka chak pasyan espesyalman.  Avèk kantite epi bon kalite sèvis nou bay nan domèn medikal la, fè nou diferan nan sèvis inivèsèl men ki limite ke sektè sa bay. Nou siveye sou chak malad pou yo ka jwenn non sèlman pi bonjan swen ke ka l nesesite men tou pou yo ka gen pi bon kalite rezilta posib.

Nan plizyè sèvis medikal nou bay, sa pèmèt anpil moun jwenn laswenyay nan kèk maladi ki ta ka gen gro enpak  sou lavi yo.

Premyeman, nou ofri kominote a  mwayen avèk fason pou yo fè prevansyon. Tankou anpil nan pasyan nou yo vini san kè sote pou yo ka fè depistaj pou maladi moun ka pran nan fè bagay SDT. Kèk nan tès sa yo se depistaj pou klamidya, VIH / Sida, maladi èpès jenital, ak maladi epatit B avek C, ansanm ak tout lòt maladi moun ka pran nan fè bagay SDT ki ta ka touche moun ki ap viv nan kominote Marietta GA. Tès sa yo fèt ak mezi sou yon baz fiks (estanda) nan sekrè,  pou evite ka a vin pi grav akòz enfeksyon ke maladi sa yo ka bay.

 

Men nou konstate ke anpil nan pasyan nou yo vini nan klinik lan lè yo santi kèk ti malèz ki pa trò grav. Sa sitou gen rapò ak sèvis depistaj yo ak nan pwogram pou jere kantite liv ou peze (jesyon pwa).

Gras ak kalite epi plizye sèvis depistaj  nou mete sou plas yo, nou ka rive wè byen klè si w ap devlope youn ou plizyè fòm kansè, tansyon wo, maladi sik (dyabèt) avek anpil lòt ankò. Li enpòtan anpil pou kliyan nou yo ta vini nan klinik lan pou pase tès sa yo anvan yo kòmanse santi malèz nan kò yo, paske maladi sa yo danjere, epi si yon pasyan gen anpil risk pou li ta depiste yon kansè li ta sipoze toujou ap refè tès yo detazantan.

Si ou pa ta konnen si w fè pati gwoup moun ki gen gwo risk pou l devlope maladi kansè a, ou byen youn nan lòt maladi ke nou te site anvan an, nou genyen kèk gid ki la pou ede w konnen si ou bezwen fè yon depistaj.

Menm si ou fè tès, swa pou kansè oswa pou kèk lòt maladi kwonik, ou dimwens kèk lòt maladi moun ka pran nan fè bagay, SDT, gen kèk nan pasyan nou yo ki tonbe malad kanmenm, men malgre sa nou pa sispann travay pou sa. Nou te di sa deja nou bay sèvis swen sante ak bonjan kalite trètman konplè pou kapab ede chak pasyan nou yo rive fè fas epi leve defi ke maladi sa yo bay. Pou n ka rive reponn ak responsablite sa yo, nou kontinye bay swen ak remèd ki pou ede pasyan yo trete maladi ki ka trete yo, epi kenbe pasyan ki gen maladi ki pa ka geri yo (enkirab) sou medikaman tout tan yo ap viv pou ka ede yo diminye efè ke maladi sa a ta ka gen sou kò yo, nou akonpanye moun ki nan dènye bout lavi yo ak maladi ki pa gen trètman. Nan sikonstans sa, lè ka yon pasyan ta depase nou, nou ede l jwenn yon doktè espesyalis ki ka ba li swen espesyal ke ka li an nesesite. Pandan tan sa, tout sèvis ke nou bay yo pa gen pou wè sèlman avèk swen prevantif men gen trètman ki ka chanje la vi moun. Nou bay bon jan sèvis nan yon pwogram ki ka ede w jere kantite pwa ou ap pran chak jou sitou, lè sa sanble enposib pou ou pou rive kontwole kantite pwa ou ka pran. Konsa, sèvis sa ka ede evite atrape kèk maladi nan kondisyon sa yo nou te pale de yo deja.

 

Pou n fini, swen sèvis sante nou bay fanm yo fè nou vin pi popilè e sa gen ladan l anpil sèvis diferan.

Nan sèvis swen sante  nou bay nan Klinik  la nou rive kouvri tout ti detay nan sèvis swen sante fanm. Sa fè ke nou kapab ofri swen espesyal ak tout fanm ki vini nan klinik lan tankou pou depistaj kansè nan tete, depistaj kansè na kòl matris depistaj maladi kè sitou nou mete sou pye trètman si youn nan pasyan nou yo ta gentan genyen maladi sa yo.

Nan sèvis sante fanm ke nou ofri nan klinik nou yo, tout fanm ki vini pran swen nan klinik lan ka konte sou bèl ekip nou mete sou pye ki devwe, e ki byen deside pou bay sèvis ki san fay a chak pasyan epi ki efikas ki ap chanje la vi yo pou pi bon.

Kèlkeswa rezon ki mennen w vizite nou nan Clinic Klinic ki nan Marietta GA, nou ba w asirans ke nou gen yon pèsonèl ki kalifye pou ede jwenn swen sèvis medikal ou yo an premye. Nan tou sa nap fè nou mete tan apa epi nou chache konprann kisa pasyan an bezwen, e nou mete sou pye yon plan ki  ka reponn a bezwen ki adapte avèk ka pa li de fason pèsonèl epi fè fas a chak defi ki devan l.

Se kalite sèvis san fay sa a sa ki fè nou diferan non sèlman tankou yon etablisman medikal men tou nan fason nou akeyi epi sèvi moun ki ap viv nan kominote Marietta ki nan Eta Geogia a konsa tou yo fè nou anpil konfyans pou anpil bagay, sitou kèk sekrè sa ki okipe lespri yo, avek kè maladi ki ka chaje fason yo konn abitye viv pou tout rès vi yo.

Si ou santi ou gen kè sote ou dimwens ou ta gen enkyetid pou sante w, oswa si w konnen ou bezwen yon bon kalite trètman ou petèt si sèlman ou ta vle pwoteje sante w pandan lontan, ou mèt kontakte nou depi jodi a san pèdi tan.

Nan Clinic Klinic ki nan vil Marietta, Eta Georgia, nou ede w jwenn mwayen ki pi bon pou kapab genyen yon pi bon sante. Avèk sipò w nou kreye yon plan ki adapte pi byen ak ka pa w la espesyalman. Plan sante prevantif nou yo konplè epi yo adapte pi byen pou anpil kondisyon. Nou bay swen epi nou fè prevansyon pou pifò maladi kwonik yo, tankou dyabèt (maladi sik), tansyon wo, sante fanm, maladi kadyovaskilè (maladi nan kè) elatriye.

 

Nou bay san pèdi tan, bonjan rezilta pou tès COVID-19 la, ak bonjan trètman pou maladi nou ka pran nan fè bagay (SDT yo). Nan Laboratwa nou yo nou fè prelèvman sou plas. Nou ede w kalkile epi jere pwa kò sa vle kantite liv ou peze. Clinic Klinic nan Marietta, Georgia, se yon klinik ki bay sèvis nan plizyè lang pou ede kominote a.

Tout sèvis swen sante nou bay nan Klinik la nou kontwole yo depi nan baz pou ka fè bonjan prevansyon ak bay bonjan swen ki adapte ak ka chak pasyan espesyalman.  Avèk kantite epi bon kalite sèvis nou bay nan domèn medikal la, fè nou diferan nan sèvis inivèsèl men ki limite ke sektè sa bay. Nou siveye sou chak malad pou yo ka jwenn non sèlman pi bonjan swen ke ka l nesesite men tou pou yo ka gen pi bon kalite rezilta posib.

Nan plizyè sèvis medikal nou bay, sa pèmèt anpil moun jwenn laswenyay nan kèk maladi ki ta ka gen gro enpak  sou lavi yo.

Premyeman, nou ofri kominote a  mwayen avèk fason pou yo fè prevansyon. Tankou anpil nan pasyan nou yo vini san kè sote pou yo ka fè depistaj pou maladi moun ka pran nan fè bagay SDT. Kèk nan tès sa yo se depistaj pou klamidya, VIH / Sida, maladi èpès jenital, ak maladi epatit B avek C, ansanm ak tout lòt maladi moun ka pran nan fè bagay SDT ki ta ka touche moun ki ap viv nan kominote Marietta GA. Tès sa yo fèt ak mezi sou yon baz fiks (estanda) nan sekrè,  pou evite ka a vin pi grav akòz enfeksyon ke maladi sa yo ka bay.

 

Men nou konstate ke anpil nan pasyan nou yo vini nan klinik lan lè yo santi kèk ti malèz ki pa trò grav. Sa sitou gen rapò ak sèvis depistaj yo ak nan pwogram pou jere kantite liv ou peze (jesyon pwa).

Gras ak kalite epi plizye sèvis depistaj  nou mete sou plas yo, nou ka rive wè byen klè si w ap devlope youn ou plizyè fòm kansè, tansyon wo, maladi sik (dyabèt) avek anpil lòt ankò. Li enpòtan anpil pou kliyan nou yo ta vini nan klinik lan pou pase tès sa yo anvan yo kòmanse santi malèz nan kò yo, paske maladi sa yo danjere, epi si yon pasyan gen anpil risk pou li ta depiste yon kansè li ta sipoze toujou ap refè tès yo detazantan.

Si ou pa ta konnen si w fè pati gwoup moun ki gen gwo risk pou l devlope maladi kansè a, ou byen youn nan lòt maladi ke nou te site anvan an, nou genyen kèk gid ki la pou ede w konnen si ou bezwen fè yon depistaj.

Menm si ou fè tès, swa pou kansè oswa pou kèk lòt maladi kwonik, ou dimwens kèk lòt maladi moun ka pran nan fè bagay, SDT, gen kèk nan pasyan nou yo ki tonbe malad kanmenm, men malgre sa nou pa sispann travay pou sa. Nou te di sa deja nou bay sèvis swen sante ak bonjan kalite trètman konplè pou kapab ede chak pasyan nou yo rive fè fas epi leve defi ke maladi sa yo bay. Pou n ka rive reponn ak responsablite sa yo, nou kontinye bay swen ak remèd ki pou ede pasyan yo trete maladi ki ka trete yo, epi kenbe pasyan ki gen maladi ki pa ka geri yo (enkirab) sou medikaman tout tan yo ap viv pou ka ede yo diminye efè ke maladi sa a ta ka gen sou kò yo, nou akonpanye moun ki nan dènye bout lavi yo ak maladi ki pa gen trètman. Nan sikonstans sa, lè ka yon pasyan ta depase nou, nou ede l jwenn yon doktè espesyalis ki ka ba li swen espesyal ke ka li an nesesite. Pandan tan sa, tout sèvis ke nou bay yo pa gen pou wè sèlman avèk swen prevantif men gen trètman ki ka chanje la vi moun. Nou bay bon jan sèvis nan yon pwogram ki ka ede w jere kantite pwa ou ap pran chak jou sitou, lè sa sanble enposib pou ou pou rive kontwole kantite pwa ou ka pran. Konsa, sèvis sa ka ede evite atrape kèk maladi nan kondisyon sa yo nou te pale de yo deja.

 

Pou n fini, swen sèvis sante nou bay fanm yo fè nou vin pi popilè e sa gen ladan l anpil sèvis diferan.

Nan sèvis swen sante  nou bay nan Klinik  la nou rive kouvri tout ti detay nan sèvis swen sante fanm. Sa fè ke nou kapab ofri swen espesyal ak tout fanm ki vini nan klinik lan tankou pou depistaj kansè nan tete, depistaj kansè na kòl matris depistaj maladi kè sitou nou mete sou pye trètman si youn nan pasyan nou yo ta gentan genyen maladi sa yo.

Nan sèvis sante fanm ke nou ofri nan klinik nou yo, tout fanm ki vini pran swen nan klinik lan ka konte sou bèl ekip nou mete sou pye ki devwe, e ki byen deside pou bay sèvis ki san fay a chak pasyan epi ki efikas ki ap chanje la vi yo pou pi bon.

Kèlkeswa rezon ki mennen w vizite nou nan Clinic Klinic ki nan Marietta GA, nou ba w asirans ke nou gen yon pèsonèl ki kalifye pou ede jwenn swen sèvis medikal ou yo an premye. Nan tou sa nap fè nou mete tan apa epi nou chache konprann kisa pasyan an bezwen, e nou mete sou pye yon plan ki  ka reponn a bezwen ki adapte avèk ka pa li de fason pèsonèl epi fè fas a chak defi ki devan l.

Se kalite sèvis san fay sa a sa ki fè nou diferan non sèlman tankou yon etablisman medikal men tou nan fason nou akeyi epi sèvi moun ki ap viv nan kominote Marietta ki nan Eta Geogia a konsa tou yo fè nou anpil konfyans pou anpil bagay, sitou kèk sekrè sa ki okipe lespri yo, avek kè maladi ki ka chaje fason yo konn abitye viv pou tout rès vi yo.

Si ou santi ou gen kè sote ou dimwens ou ta gen enkyetid pou sante w, oswa si w konnen ou bezwen yon bon kalite trètman ou petèt si sèlman ou ta vle pwoteje sante w pandan lontan, ou mèt kontakte nou depi jodi a san pèdi tan.

Portrait with Hands Clasped
Modern Doctors

Nan Clinic Klinic ki nan vil Marietta, Eta Georgia, nou ede w jwenn mwayen ki pi bon pou kapab genyen yon pi bon sante. Avèk sipò w nou kreye yon plan ki adapte pi byen ak ka pa w la espesyalman. Plan sante prevantif nou yo konplè epi yo adapte pi byen pou anpil kondisyon. Nou bay swen epi nou fè prevansyon pou pifò maladi kwonik yo, tankou dyabèt (maladi sik), tansyon wo, sante fanm, maladi kadyovaskilè (maladi nan kè) elatriye.

 

Nou bay san pèdi tan, bonjan rezilta pou tès COVID-19 la, ak bonjan trètman pou maladi nou ka pran nan fè bagay (SDT yo). Nan Laboratwa nou yo nou fè prelèvman sou plas. Nou ede w kalkile epi jere pwa kò sa vle kantite liv ou peze. Clinic Klinic nan Marietta, Georgia, se yon klinik ki bay sèvis nan plizyè lang pou ede kominote a.

Tout sèvis swen sante nou bay nan Klinik la nou kontwole yo depi nan baz pou ka fè bonjan prevansyon ak bay bonjan swen ki adapte ak ka chak pasyan espesyalman.  Avèk kantite epi bon kalite sèvis nou bay nan domèn medikal la, fè nou diferan nan sèvis inivèsèl men ki limite ke sektè sa bay. Nou siveye sou chak malad pou yo ka jwenn non sèlman pi bonjan swen ke ka l nesesite men tou pou yo ka gen pi bon kalite rezilta posib.

Nan plizyè sèvis medikal nou bay, sa pèmèt anpil moun jwenn laswenyay nan kèk maladi ki ta ka gen gro enpak  sou lavi yo.

Premyeman, nou ofri kominote a  mwayen avèk fason pou yo fè prevansyon. Tankou anpil nan pasyan nou yo vini san kè sote pou yo ka fè depistaj pou maladi moun ka pran nan fè bagay SDT. Kèk nan tès sa yo se depistaj pou klamidya, VIH / Sida, maladi èpès jenital, ak maladi epatit B avek C, ansanm ak tout lòt maladi moun ka pran nan fè bagay SDT ki ta ka touche moun ki ap viv nan kominote Marietta GA. Tès sa yo fèt ak mezi sou yon baz fiks (estanda) nan sekrè,  pou evite ka a vin pi grav akòz enfeksyon ke maladi sa yo ka bay.

 

Men nou konstate ke anpil nan pasyan nou yo vini nan klinik lan lè yo santi kèk ti malèz ki pa trò grav. Sa sitou gen rapò ak sèvis depistaj yo ak nan pwogram pou jere kantite liv ou peze (jesyon pwa).

Gras ak kalite epi plizye sèvis depistaj  nou mete sou plas yo, nou ka rive wè byen klè si w ap devlope youn ou plizyè fòm kansè, tansyon wo, maladi sik (dyabèt) avek anpil lòt ankò. Li enpòtan anpil pou kliyan nou yo ta vini nan klinik lan pou pase tès sa yo anvan yo kòmanse santi malèz nan kò yo, paske maladi sa yo danjere, epi si yon pasyan gen anpil risk pou li ta depiste yon kansè li ta sipoze toujou ap refè tès yo detazantan.

Si ou pa ta konnen si w fè pati gwoup moun ki gen gwo risk pou l devlope maladi kansè a, ou byen youn nan lòt maladi ke nou te site anvan an, nou genyen kèk gid ki la pou ede w konnen si ou bezwen fè yon depistaj.

Menm si ou fè tès, swa pou kansè oswa pou kèk lòt maladi kwonik, ou dimwens kèk lòt maladi moun ka pran nan fè bagay, SDT, gen kèk nan pasyan nou yo ki tonbe malad kanmenm, men malgre sa nou pa sispann travay pou sa. Nou te di sa deja nou bay sèvis swen sante ak bonjan kalite trètman konplè pou kapab ede chak pasyan nou yo rive fè fas epi leve defi ke maladi sa yo bay. Pou n ka rive reponn ak responsablite sa yo, nou kontinye bay swen ak remèd ki pou ede pasyan yo trete maladi ki ka trete yo, epi kenbe pasyan ki gen maladi ki pa ka geri yo (enkirab) sou medikaman tout tan yo ap viv pou ka ede yo diminye efè ke maladi sa a ta ka gen sou kò yo, nou akonpanye moun ki nan dènye bout lavi yo ak maladi ki pa gen trètman. Nan sikonstans sa, lè ka yon pasyan ta depase nou, nou ede l jwenn yon doktè espesyalis ki ka ba li swen espesyal ke ka li an nesesite. Pandan tan sa, tout sèvis ke nou bay yo pa gen pou wè sèlman avèk swen prevantif men gen trètman ki ka chanje la vi moun. Nou bay bon jan sèvis nan yon pwogram ki ka ede w jere kantite pwa ou ap pran chak jou sitou, lè sa sanble enposib pou ou pou rive kontwole kantite pwa ou ka pran. Konsa, sèvis sa ka ede evite atrape kèk maladi nan kondisyon sa yo nou te pale de yo deja.

 

Pou n fini, swen sèvis sante nou bay fanm yo fè nou vin pi popilè e sa gen ladan l anpil sèvis diferan.

Nan sèvis swen sante  nou bay nan Klinik  la nou rive kouvri tout ti detay nan sèvis swen sante fanm. Sa fè ke nou kapab ofri swen espesyal ak tout fanm ki vini nan klinik lan tankou pou depistaj kansè nan tete, depistaj kansè na kòl matris depistaj maladi kè sitou nou mete sou pye trètman si youn nan pasyan nou yo ta gentan genyen maladi sa yo.

Nan sèvis sante fanm ke nou ofri nan klinik nou yo, tout fanm ki vini pran swen nan klinik lan ka konte sou bèl ekip nou mete sou pye ki devwe, e ki byen deside pou bay sèvis ki san fay a chak pasyan epi ki efikas ki ap chanje la vi yo pou pi bon.

Kèlkeswa rezon ki mennen w vizite nou nan Clinic Klinic ki nan Marietta GA, nou ba w asirans ke nou gen yon pèsonèl ki kalifye pou ede jwenn swen sèvis medikal ou yo an premye. Nan tou sa nap fè nou mete tan apa epi nou chache konprann kisa pasyan an bezwen, e nou mete sou pye yon plan ki  ka reponn a bezwen ki adapte avèk ka pa li de fason pèsonèl epi fè fas a chak defi ki devan l.

Se kalite sèvis san fay sa a sa ki fè nou diferan non sèlman tankou yon etablisman medikal men tou nan fason nou akeyi epi sèvi moun ki ap viv nan kominote Marietta ki nan Eta Geogia a konsa tou yo fè nou anpil konfyans pou anpil bagay, sitou kèk sekrè sa ki okipe lespri yo, avek kè maladi ki ka chaje fason yo konn abitye viv pou tout rès vi yo.

Si ou santi ou gen kè sote ou dimwens ou ta gen enkyetid pou sante w, oswa si w konnen ou bezwen yon bon kalite trètman ou petèt si sèlman ou ta vle pwoteje sante w pandan lontan, ou mèt kontakte nou depi jodi a san pèdi tan.

Nan Clinic Klinic ki nan vil Marietta, Eta Georgia, nou ede w jwenn mwayen ki pi bon pou kapab genyen yon pi bon sante. Avèk sipò w nou kreye yon plan ki adapte pi byen ak ka pa w la espesyalman. Plan sante prevantif nou yo konplè epi yo adapte pi byen pou anpil kondisyon. Nou bay swen epi nou fè prevansyon pou pifò maladi kwonik yo, tankou dyabèt (maladi sik), tansyon wo, sante fanm, maladi kadyovaskilè (maladi nan kè) elatriye.

 

Nou bay san pèdi tan, bonjan rezilta pou tès COVID-19 la, ak bonjan trètman pou maladi nou ka pran nan fè bagay (SDT yo). Nan Laboratwa nou yo nou fè prelèvman sou plas. Nou ede w kalkile epi jere pwa kò sa vle kantite liv ou peze. Clinic Klinic nan Marietta, Georgia, se yon klinik ki bay sèvis nan plizyè lang pou ede kominote a.

Tout sèvis swen sante nou bay nan Klinik la nou kontwole yo depi nan baz pou ka fè bonjan prevansyon ak bay bonjan swen ki adapte ak ka chak pasyan espesyalman.  Avèk kantite epi bon kalite sèvis nou bay nan domèn medikal la, fè nou diferan nan sèvis inivèsèl men ki limite ke sektè sa bay. Nou siveye sou chak malad pou yo ka jwenn non sèlman pi bonjan swen ke ka l nesesite men tou pou yo ka gen pi bon kalite rezilta posib.

Nan plizyè sèvis medikal nou bay, sa pèmèt anpil moun jwenn laswenyay nan kèk maladi ki ta ka gen gro enpak  sou lavi yo.

Premyeman, nou ofri kominote a  mwayen avèk fason pou yo fè prevansyon. Tankou anpil nan pasyan nou yo vini san kè sote pou yo ka fè depistaj pou maladi moun ka pran nan fè bagay SDT. Kèk nan tès sa yo se depistaj pou klamidya, VIH / Sida, maladi èpès jenital, ak maladi epatit B avek C, ansanm ak tout lòt maladi moun ka pran nan fè bagay SDT ki ta ka touche moun ki ap viv nan kominote Marietta GA. Tès sa yo fèt ak mezi sou yon baz fiks (estanda) nan sekrè,  pou evite ka a vin pi grav akòz enfeksyon ke maladi sa yo ka bay.

 

Men nou konstate ke anpil nan pasyan nou yo vini nan klinik lan lè yo santi kèk ti malèz ki pa trò grav. Sa sitou gen rapò ak sèvis depistaj yo ak nan pwogram pou jere kantite liv ou peze (jesyon pwa).

Gras ak kalite epi plizye sèvis depistaj  nou mete sou plas yo, nou ka rive wè byen klè si w ap devlope youn ou plizyè fòm kansè, tansyon wo, maladi sik (dyabèt) avek anpil lòt ankò. Li enpòtan anpil pou kliyan nou yo ta vini nan klinik lan pou pase tès sa yo anvan yo kòmanse santi malèz nan kò yo, paske maladi sa yo danjere, epi si yon pasyan gen anpil risk pou li ta depiste yon kansè li ta sipoze toujou ap refè tès yo detazantan.

Si ou pa ta konnen si w fè pati gwoup moun ki gen gwo risk pou l devlope maladi kansè a, ou byen youn nan lòt maladi ke nou te site anvan an, nou genyen kèk gid ki la pou ede w konnen si ou bezwen fè yon depistaj.

Menm si ou fè tès, swa pou kansè oswa pou kèk lòt maladi kwonik, ou dimwens kèk lòt maladi moun ka pran nan fè bagay, SDT, gen kèk nan pasyan nou yo ki tonbe malad kanmenm, men malgre sa nou pa sispann travay pou sa. Nou te di sa deja nou bay sèvis swen sante ak bonjan kalite trètman konplè pou kapab ede chak pasyan nou yo rive fè fas epi leve defi ke maladi sa yo bay. Pou n ka rive reponn ak responsablite sa yo, nou kontinye bay swen ak remèd ki pou ede pasyan yo trete maladi ki ka trete yo, epi kenbe pasyan ki gen maladi ki pa ka geri yo (enkirab) sou medikaman tout tan yo ap viv pou ka ede yo diminye efè ke maladi sa a ta ka gen sou kò yo, nou akonpanye moun ki nan dènye bout lavi yo ak maladi ki pa gen trètman. Nan sikonstans sa, lè ka yon pasyan ta depase nou, nou ede l jwenn yon doktè espesyalis ki ka ba li swen espesyal ke ka li an nesesite. Pandan tan sa, tout sèvis ke nou bay yo pa gen pou wè sèlman avèk swen prevantif men gen trètman ki ka chanje la vi moun. Nou bay bon jan sèvis nan yon pwogram ki ka ede w jere kantite pwa ou ap pran chak jou sitou, lè sa sanble enposib pou ou pou rive kontwole kantite pwa ou ka pran. Konsa, sèvis sa ka ede evite atrape kèk maladi nan kondisyon sa yo nou te pale de yo deja.

 

Pou n fini, swen sèvis sante nou bay fanm yo fè nou vin pi popilè e sa gen ladan l anpil sèvis diferan.

Nan sèvis swen sante  nou bay nan Klinik  la nou rive kouvri tout ti detay nan sèvis swen sante fanm. Sa fè ke nou kapab ofri swen espesyal ak tout fanm ki vini nan klinik lan tankou pou depistaj kansè nan tete, depistaj kansè na kòl matris depistaj maladi kè sitou nou mete sou pye trètman si youn nan pasyan nou yo ta gentan genyen maladi sa yo.

Nan sèvis sante fanm ke nou ofri nan klinik nou yo, tout fanm ki vini pran swen nan klinik lan ka konte sou bèl ekip nou mete sou pye ki devwe, e ki byen deside pou bay sèvis ki san fay a chak pasyan epi ki efikas ki ap chanje la vi yo pou pi bon.

Kèlkeswa rezon ki mennen w vizite nou nan Clinic Klinic ki nan Marietta GA, nou ba w asirans ke nou gen yon pèsonèl ki kalifye pou ede jwenn swen sèvis medikal ou yo an premye. Nan tou sa nap fè nou mete tan apa epi nou chache konprann kisa pasyan an bezwen, e nou mete sou pye yon plan ki  ka reponn a bezwen ki adapte avèk ka pa li de fason pèsonèl epi fè fas a chak defi ki devan l.

Se kalite sèvis san fay sa a sa ki fè nou diferan non sèlman tankou yon etablisman medikal men tou nan fason nou akeyi epi sèvi moun ki ap viv nan kominote Marietta ki nan Eta Geogia a konsa tou yo fè nou anpil konfyans pou anpil bagay, sitou kèk sekrè sa ki okipe lespri yo, avek kè maladi ki ka chaje fason yo konn abitye viv pou tout rès vi yo.

Si ou santi ou gen kè sote ou dimwens ou ta gen enkyetid pou sante w, oswa si w konnen ou bezwen yon bon kalite trètman ou petèt si sèlman ou ta vle pwoteje sante w pandan lontan, ou mèt kontakte nou depi jodi a san pèdi tan.

Doctor's Desk
Portrait with Mobile Phone

Nan Clinic Klinic ki nan vil Marietta, Eta Georgia, nou ede w jwenn mwayen ki pi bon pou kapab genyen yon pi bon sante. Avèk sipò w nou kreye yon plan ki adapte pi byen ak ka pa w la espesyalman. Plan sante prevantif nou yo konplè epi yo adapte pi byen pou anpil kondisyon. Nou bay swen epi nou fè prevansyon pou pifò maladi kwonik yo, tankou dyabèt (maladi sik), tansyon wo, sante fanm, maladi kadyovaskilè (maladi nan kè) elatriye.

 

Nou bay san pèdi tan, bonjan rezilta pou tès COVID-19 la, ak bonjan trètman pou maladi nou ka pran nan fè bagay (SDT yo). Nan Laboratwa nou yo nou fè prelèvman sou plas. Nou ede w kalkile epi jere pwa kò sa vle kantite liv ou peze. Clinic Klinic nan Marietta, Georgia, se yon klinik ki bay sèvis nan plizyè lang pou ede kominote a.

Tout sèvis swen sante nou bay nan Klinik la nou kontwole yo depi nan baz pou ka fè bonjan prevansyon ak bay bonjan swen ki adapte ak ka chak pasyan espesyalman.  Avèk kantite epi bon kalite sèvis nou bay nan domèn medikal la, fè nou diferan nan sèvis inivèsèl men ki limite ke sektè sa bay. Nou siveye sou chak malad pou yo ka jwenn non sèlman pi bonjan swen ke ka l nesesite men tou pou yo ka gen pi bon kalite rezilta posib.

Nan plizyè sèvis medikal nou bay, sa pèmèt anpil moun jwenn laswenyay nan kèk maladi ki ta ka gen gro enpak  sou lavi yo.

Premyeman, nou ofri kominote a  mwayen avèk fason pou yo fè prevansyon. Tankou anpil nan pasyan nou yo vini san kè sote pou yo ka fè depistaj pou maladi moun ka pran nan fè bagay SDT. Kèk nan tès sa yo se depistaj pou klamidya, VIH / Sida, maladi èpès jenital, ak maladi epatit B avek C, ansanm ak tout lòt maladi moun ka pran nan fè bagay SDT ki ta ka touche moun ki ap viv nan kominote Marietta GA. Tès sa yo fèt ak mezi sou yon baz fiks (estanda) nan sekrè,  pou evite ka a vin pi grav akòz enfeksyon ke maladi sa yo ka bay.

 

Men nou konstate ke anpil nan pasyan nou yo vini nan klinik lan lè yo santi kèk ti malèz ki pa trò grav. Sa sitou gen rapò ak sèvis depistaj yo ak nan pwogram pou jere kantite liv ou peze (jesyon pwa).

Gras ak kalite epi plizye sèvis depistaj  nou mete sou plas yo, nou ka rive wè byen klè si w ap devlope youn ou plizyè fòm kansè, tansyon wo, maladi sik (dyabèt) avek anpil lòt ankò. Li enpòtan anpil pou kliyan nou yo ta vini nan klinik lan pou pase tès sa yo anvan yo kòmanse santi malèz nan kò yo, paske maladi sa yo danjere, epi si yon pasyan gen anpil risk pou li ta depiste yon kansè li ta sipoze toujou ap refè tès yo detazantan.

Si ou pa ta konnen si w fè pati gwoup moun ki gen gwo risk pou l devlope maladi kansè a, ou byen youn nan lòt maladi ke nou te site anvan an, nou genyen kèk gid ki la pou ede w konnen si ou bezwen fè yon depistaj.

Menm si ou fè tès, swa pou kansè oswa pou kèk lòt maladi kwonik, ou dimwens kèk lòt maladi moun ka pran nan fè bagay, SDT, gen kèk nan pasyan nou yo ki tonbe malad kanmenm, men malgre sa nou pa sispann travay pou sa. Nou te di sa deja nou bay sèvis swen sante ak bonjan kalite trètman konplè pou kapab ede chak pasyan nou yo rive fè fas epi leve defi ke maladi sa yo bay. Pou n ka rive reponn ak responsablite sa yo, nou kontinye bay swen ak remèd ki pou ede pasyan yo trete maladi ki ka trete yo, epi kenbe pasyan ki gen maladi ki pa ka geri yo (enkirab) sou medikaman tout tan yo ap viv pou ka ede yo diminye efè ke maladi sa a ta ka gen sou kò yo, nou akonpanye moun ki nan dènye bout lavi yo ak maladi ki pa gen trètman. Nan sikonstans sa, lè ka yon pasyan ta depase nou, nou ede l jwenn yon doktè espesyalis ki ka ba li swen espesyal ke ka li an nesesite. Pandan tan sa, tout sèvis ke nou bay yo pa gen pou wè sèlman avèk swen prevantif men gen trètman ki ka chanje la vi moun. Nou bay bon jan sèvis nan yon pwogram ki ka ede w jere kantite pwa ou ap pran chak jou sitou, lè sa sanble enposib pou ou pou rive kontwole kantite pwa ou ka pran. Konsa, sèvis sa ka ede evite atrape kèk maladi nan kondisyon sa yo nou te pale de yo deja.

 

Pou n fini, swen sèvis sante nou bay fanm yo fè nou vin pi popilè e sa gen ladan l anpil sèvis diferan.

Nan sèvis swen sante  nou bay nan Klinik  la nou rive kouvri tout ti detay nan sèvis swen sante fanm. Sa fè ke nou kapab ofri swen espesyal ak tout fanm ki vini nan klinik lan tankou pou depistaj kansè nan tete, depistaj kansè na kòl matris depistaj maladi kè sitou nou mete sou pye trètman si youn nan pasyan nou yo ta gentan genyen maladi sa yo.

Nan sèvis sante fanm ke nou ofri nan klinik nou yo, tout fanm ki vini pran swen nan klinik lan ka konte sou bèl ekip nou mete sou pye ki devwe, e ki byen deside pou bay sèvis ki san fay a chak pasyan epi ki efikas ki ap chanje la vi yo pou pi bon.

Kèlkeswa rezon ki mennen w vizite nou nan Clinic Klinic ki nan Marietta GA, nou ba w asirans ke nou gen yon pèsonèl ki kalifye pou ede jwenn swen sèvis medikal ou yo an premye. Nan tou sa nap fè nou mete tan apa epi nou chache konprann kisa pasyan an bezwen, e nou mete sou pye yon plan ki  ka reponn a bezwen ki adapte avèk ka pa li de fason pèsonèl epi fè fas a chak defi ki devan l.

Se kalite sèvis san fay sa a sa ki fè nou diferan non sèlman tankou yon etablisman medikal men tou nan fason nou akeyi epi sèvi moun ki ap viv nan kominote Marietta ki nan Eta Geogia a konsa tou yo fè nou anpil konfyans pou anpil bagay, sitou kèk sekrè sa ki okipe lespri yo, avek kè maladi ki ka chaje fason yo konn abitye viv pou tout rès vi yo.

Si ou santi ou gen kè sote ou dimwens ou ta gen enkyetid pou sante w, oswa si w konnen ou bezwen yon bon kalite trètman ou petèt si sèlman ou ta vle pwoteje sante w pandan lontan, ou mèt kontakte nou depi jodi a san pèdi tan.

Nan Clinic Klinic ki nan vil Marietta, Eta Georgia, nou ede w jwenn mwayen ki pi bon pou kapab genyen yon pi bon sante. Avèk sipò w nou kreye yon plan ki adapte pi byen ak ka pa w la espesyalman. Plan sante prevantif nou yo konplè epi yo adapte pi byen pou anpil kondisyon. Nou bay swen epi nou fè prevansyon pou pifò maladi kwonik yo, tankou dyabèt (maladi sik), tansyon wo, sante fanm, maladi kadyovaskilè (maladi nan kè) elatriye.

 

Nou bay san pèdi tan, bonjan rezilta pou tès COVID-19 la, ak bonjan trètman pou maladi nou ka pran nan fè bagay (SDT yo). Nan Laboratwa nou yo nou fè prelèvman sou plas. Nou ede w kalkile epi jere pwa kò sa vle kantite liv ou peze. Clinic Klinic nan Marietta, Georgia, se yon klinik ki bay sèvis nan plizyè lang pou ede kominote a.

Tout sèvis swen sante nou bay nan Klinik la nou kontwole yo depi nan baz pou ka fè bonjan prevansyon ak bay bonjan swen ki adapte ak ka chak pasyan espesyalman.  Avèk kantite epi bon kalite sèvis nou bay nan domèn medikal la, fè nou diferan nan sèvis inivèsèl men ki limite ke sektè sa bay. Nou siveye sou chak malad pou yo ka jwenn non sèlman pi bonjan swen ke ka l nesesite men tou pou yo ka gen pi bon kalite rezilta posib.

Nan plizyè sèvis medikal nou bay, sa pèmèt anpil moun jwenn laswenyay nan kèk maladi ki ta ka gen gro enpak  sou lavi yo.

Premyeman, nou ofri kominote a  mwayen avèk fason pou yo fè prevansyon. Tankou anpil nan pasyan nou yo vini san kè sote pou yo ka fè depistaj pou maladi moun ka pran nan fè bagay SDT. Kèk nan tès sa yo se depistaj pou klamidya, VIH / Sida, maladi èpès jenital, ak maladi epatit B avek C, ansanm ak tout lòt maladi moun ka pran nan fè bagay SDT ki ta ka touche moun ki ap viv nan kominote Marietta GA. Tès sa yo fèt ak mezi sou yon baz fiks (estanda) nan sekrè,  pou evite ka a vin pi grav akòz enfeksyon ke maladi sa yo ka bay.

 

Men nou konstate ke anpil nan pasyan nou yo vini nan klinik lan lè yo santi kèk ti malèz ki pa trò grav. Sa sitou gen rapò ak sèvis depistaj yo ak nan pwogram pou jere kantite liv ou peze (jesyon pwa).

Gras ak kalite epi plizye sèvis depistaj  nou mete sou plas yo, nou ka rive wè byen klè si w ap devlope youn ou plizyè fòm kansè, tansyon wo, maladi sik (dyabèt) avek anpil lòt ankò. Li enpòtan anpil pou kliyan nou yo ta vini nan klinik lan pou pase tès sa yo anvan yo kòmanse santi malèz nan kò yo, paske maladi sa yo danjere, epi si yon pasyan gen anpil risk pou li ta depiste yon kansè li ta sipoze toujou ap refè tès yo detazantan.

Si ou pa ta konnen si w fè pati gwoup moun ki gen gwo risk pou l devlope maladi kansè a, ou byen youn nan lòt maladi ke nou te site anvan an, nou genyen kèk gid ki la pou ede w konnen si ou bezwen fè yon depistaj.

Menm si ou fè tès, swa pou kansè oswa pou kèk lòt maladi kwonik, ou dimwens kèk lòt maladi moun ka pran nan fè bagay, SDT, gen kèk nan pasyan nou yo ki tonbe malad kanmenm, men malgre sa nou pa sispann travay pou sa. Nou te di sa deja nou bay sèvis swen sante ak bonjan kalite trètman konplè pou kapab ede chak pasyan nou yo rive fè fas epi leve defi ke maladi sa yo bay. Pou n ka rive reponn ak responsablite sa yo, nou kontinye bay swen ak remèd ki pou ede pasyan yo trete maladi ki ka trete yo, epi kenbe pasyan ki gen maladi ki pa ka geri yo (enkirab) sou medikaman tout tan yo ap viv pou ka ede yo diminye efè ke maladi sa a ta ka gen sou kò yo, nou akonpanye moun ki nan dènye bout lavi yo ak maladi ki pa gen trètman. Nan sikonstans sa, lè ka yon pasyan ta depase nou, nou ede l jwenn yon doktè espesyalis ki ka ba li swen espesyal ke ka li an nesesite. Pandan tan sa, tout sèvis ke nou bay yo pa gen pou wè sèlman avèk swen prevantif men gen trètman ki ka chanje la vi moun. Nou bay bon jan sèvis nan yon pwogram ki ka ede w jere kantite pwa ou ap pran chak jou sitou, lè sa sanble enposib pou ou pou rive kontwole kantite pwa ou ka pran. Konsa, sèvis sa ka ede evite atrape kèk maladi nan kondisyon sa yo nou te pale de yo deja.

 

Pou n fini, swen sèvis sante nou bay fanm yo fè nou vin pi popilè e sa gen ladan l anpil sèvis diferan.

Nan sèvis swen sante  nou bay nan Klinik  la nou rive kouvri tout ti detay nan sèvis swen sante fanm. Sa fè ke nou kapab ofri swen espesyal ak tout fanm ki vini nan klinik lan tankou pou depistaj kansè nan tete, depistaj kansè na kòl matris depistaj maladi kè sitou nou mete sou pye trètman si youn nan pasyan nou yo ta gentan genyen maladi sa yo.

Nan sèvis sante fanm ke nou ofri nan klinik nou yo, tout fanm ki vini pran swen nan klinik lan ka konte sou bèl ekip nou mete sou pye ki devwe, e ki byen deside pou bay sèvis ki san fay a chak pasyan epi ki efikas ki ap chanje la vi yo pou pi bon.

Kèlkeswa rezon ki mennen w vizite nou nan Clinic Klinic ki nan Marietta GA, nou ba w asirans ke nou gen yon pèsonèl ki kalifye pou ede jwenn swen sèvis medikal ou yo an premye. Nan tou sa nap fè nou mete tan apa epi nou chache konprann kisa pasyan an bezwen, e nou mete sou pye yon plan ki  ka reponn a bezwen ki adapte avèk ka pa li de fason pèsonèl epi fè fas a chak defi ki devan l.

Se kalite sèvis san fay sa a sa ki fè nou diferan non sèlman tankou yon etablisman medikal men tou nan fason nou akeyi epi sèvi moun ki ap viv nan kominote Marietta ki nan Eta Geogia a konsa tou yo fè nou anpil konfyans pou anpil bagay, sitou kèk sekrè sa ki okipe lespri yo, avek kè maladi ki ka chaje fason yo konn abitye viv pou tout rès vi yo.

Si ou santi ou gen kè sote ou dimwens ou ta gen enkyetid pou sante w, oswa si w konnen ou bezwen yon bon kalite trètman ou petèt si sèlman ou ta vle pwoteje sante w pandan lontan, ou mèt kontakte nou depi jodi a san pèdi tan.

Doctor_s Appointment
Studio Portrait

Nan Clinic Klinic ki nan vil Marietta, Eta Georgia, nou ede w jwenn mwayen ki pi bon pou kapab genyen yon pi bon sante. Avèk sipò w nou kreye yon plan ki adapte pi byen ak ka pa w la espesyalman. Plan sante prevantif nou yo konplè epi yo adapte pi byen pou anpil kondisyon. Nou bay swen epi nou fè prevansyon pou pifò maladi kwonik yo, tankou dyabèt (maladi sik), tansyon wo, sante fanm, maladi kadyovaskilè (maladi nan kè) elatriye.

 

Nou bay san pèdi tan, bonjan rezilta pou tès COVID-19 la, ak bonjan trètman pou maladi nou ka pran nan fè bagay (SDT yo). Nan Laboratwa nou yo nou fè prelèvman sou plas. Nou ede w kalkile epi jere pwa kò sa vle kantite liv ou peze. Clinic Klinic nan Marietta, Georgia, se yon klinik ki bay sèvis nan plizyè lang pou ede kominote a.

Tout sèvis swen sante nou bay nan Klinik la nou kontwole yo depi nan baz pou ka fè bonjan prevansyon ak bay bonjan swen ki adapte ak ka chak pasyan espesyalman.  Avèk kantite epi bon kalite sèvis nou bay nan domèn medikal la, fè nou diferan nan sèvis inivèsèl men ki limite ke sektè sa bay. Nou siveye sou chak malad pou yo ka jwenn non sèlman pi bonjan swen ke ka l nesesite men tou pou yo ka gen pi bon kalite rezilta posib.

Nan plizyè sèvis medikal nou bay, sa pèmèt anpil moun jwenn laswenyay nan kèk maladi ki ta ka gen gro enpak  sou lavi yo.

Premyeman, nou ofri kominote a  mwayen avèk fason pou yo fè prevansyon. Tankou anpil nan pasyan nou yo vini san kè sote pou yo ka fè depistaj pou maladi moun ka pran nan fè bagay SDT. Kèk nan tès sa yo se depistaj pou klamidya, VIH / Sida, maladi èpès jenital, ak maladi epatit B avek C, ansanm ak tout lòt maladi moun ka pran nan fè bagay SDT ki ta ka touche moun ki ap viv nan kominote Marietta GA. Tès sa yo fèt ak mezi sou yon baz fiks (estanda) nan sekrè,  pou evite ka a vin pi grav akòz enfeksyon ke maladi sa yo ka bay.

 

Men nou konstate ke anpil nan pasyan nou yo vini nan klinik lan lè yo santi kèk ti malèz ki pa trò grav. Sa sitou gen rapò ak sèvis depistaj yo ak nan pwogram pou jere kantite liv ou peze (jesyon pwa).

Gras ak kalite epi plizye sèvis depistaj  nou mete sou plas yo, nou ka rive wè byen klè si w ap devlope youn ou plizyè fòm kansè, tansyon wo, maladi sik (dyabèt) avek anpil lòt ankò. Li enpòtan anpil pou kliyan nou yo ta vini nan klinik lan pou pase tès sa yo anvan yo kòmanse santi malèz nan kò yo, paske maladi sa yo danjere, epi si yon pasyan gen anpil risk pou li ta depiste yon kansè li ta sipoze toujou ap refè tès yo detazantan.

Si ou pa ta konnen si w fè pati gwoup moun ki gen gwo risk pou l devlope maladi kansè a, ou byen youn nan lòt maladi ke nou te site anvan an, nou genyen kèk gid ki la pou ede w konnen si ou bezwen fè yon depistaj.

Menm si ou fè tès, swa pou kansè oswa pou kèk lòt maladi kwonik, ou dimwens kèk lòt maladi moun ka pran nan fè bagay, SDT, gen kèk nan pasyan nou yo ki tonbe malad kanmenm, men malgre sa nou pa sispann travay pou sa. Nou te di sa deja nou bay sèvis swen sante ak bonjan kalite trètman konplè pou kapab ede chak pasyan nou yo rive fè fas epi leve defi ke maladi sa yo bay. Pou n ka rive reponn ak responsablite sa yo, nou kontinye bay swen ak remèd ki pou ede pasyan yo trete maladi ki ka trete yo, epi kenbe pasyan ki gen maladi ki pa ka geri yo (enkirab) sou medikaman tout tan yo ap viv pou ka ede yo diminye efè ke maladi sa a ta ka gen sou kò yo, nou akonpanye moun ki nan dènye bout lavi yo ak maladi ki pa gen trètman. Nan sikonstans sa, lè ka yon pasyan ta depase nou, nou ede l jwenn yon doktè espesyalis ki ka ba li swen espesyal ke ka li an nesesite. Pandan tan sa, tout sèvis ke nou bay yo pa gen pou wè sèlman avèk swen prevantif men gen trètman ki ka chanje la vi moun. Nou bay bon jan sèvis nan yon pwogram ki ka ede w jere kantite pwa ou ap pran chak jou sitou, lè sa sanble enposib pou ou pou rive kontwole kantite pwa ou ka pran. Konsa, sèvis sa ka ede evite atrape kèk maladi nan kondisyon sa yo nou te pale de yo deja.

 

Pou n fini, swen sèvis sante nou bay fanm yo fè nou vin pi popilè e sa gen ladan l anpil sèvis diferan.

Nan sèvis swen sante  nou bay nan Klinik  la nou rive kouvri tout ti detay nan sèvis swen sante fanm. Sa fè ke nou kapab ofri swen espesyal ak tout fanm ki vini nan klinik lan tankou pou depistaj kansè nan tete, depistaj kansè na kòl matris depistaj maladi kè sitou nou mete sou pye trètman si youn nan pasyan nou yo ta gentan genyen maladi sa yo.

Nan sèvis sante fanm ke nou ofri nan klinik nou yo, tout fanm ki vini pran swen nan klinik lan ka konte sou bèl ekip nou mete sou pye ki devwe, e ki byen deside pou bay sèvis ki san fay a chak pasyan epi ki efikas ki ap chanje la vi yo pou pi bon.

Kèlkeswa rezon ki mennen w vizite nou nan Clinic Klinic ki nan Marietta GA, nou ba w asirans ke nou gen yon pèsonèl ki kalifye pou ede jwenn swen sèvis medikal ou yo an premye. Nan tou sa nap fè nou mete tan apa epi nou chache konprann kisa pasyan an bezwen, e nou mete sou pye yon plan ki  ka reponn a bezwen ki adapte avèk ka pa li de fason pèsonèl epi fè fas a chak defi ki devan l.

Se kalite sèvis san fay sa a sa ki fè nou diferan non sèlman tankou yon etablisman medikal men tou nan fason nou akeyi epi sèvi moun ki ap viv nan kominote Marietta ki nan Eta Geogia a konsa tou yo fè nou anpil konfyans pou anpil bagay, sitou kèk sekrè sa ki okipe lespri yo, avek kè maladi ki ka chaje fason yo konn abitye viv pou tout rès vi yo.

Si ou santi ou gen kè sote ou dimwens ou ta gen enkyetid pou sante w, oswa si w konnen ou bezwen yon bon kalite trètman ou petèt si sèlman ou ta vle pwoteje sante w pandan lontan, ou mèt kontakte nou depi jodi a san pèdi tan.

Browse Our Blog

No posts published in this language yet
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page