top of page
Untitled design (23).png

IV Therapy

IV Therapy in Marietta, GA

 

 

Byenvini sou paj terapi IV nan sèvis swen sante ki nan Clinic Klinic. Nou ap pataje avek ou de avantaj sa yo ki genyen nan terapi IV, ki kalite terapi IV ke nou ofri ak fason ou ka pran randevou nan klinik nou an.

 

Nan sèvis swen sante ke nou bay nan Klinik terapi IV nou mete disponib pou ou plizyè fason diferan pou ka itilize metòd Terapi IV pou ka rive atenn objektif ou pou santi w byen. Nan trètman nou bay nan terapi IV la nou fè yo espesyalman pou nou bay vitamin yo, sèl mineral yo, avèk lòt nitriman ki esansyèl yo dirèkteman nan venn yo pou yo ka ale nan sistèm sikilasyon san an, pandan li ap antoure sistèm dijestif la, konsa tout kò a ap rive absòbe totalman epi pou rezilta yo kapab efikas nan nivo ki pi wo a. Sa pèmèt ke kò a ka rive pran tout eleman ki pou byen nouri l yo san manke ti kras, sa ki ap pèmèt ke kò rejwenn yon pi bon sante epi li ap gen plis fòs.

 

Nan dènye ane sa yo, paske Metòd Terapi IV la gen anpil byenfè sou sante nou, sa lakòz plis moun vin enterese avèk li.Terapi IV la ofri yon lo avantaj ki vin parèt pi enteresan pou tout moun ki ap chache estabilize sante yo epi pou santi yo byen.

 

Kèk nan avantaj ke terapi IV la bay se :

Li amelyore kantite fòs ou genyen epi li reveye w.

Ou reflechi pi byen, ou konprann pi byen, ou gen plis konsantrasyon.

Ou ka rive fè egzèsis fizik yo pi byen

Ou vin gen yon systèm iminitè ki pi fò li travay pi byen

Li soulaje doulè kwonik ak anflamasyon yo

Li fè po w pi bèl epi plis an san

 

Li ogmante kantite fòs ou:

Terapi IV la kapab fè w santi yon sèl kou ou plen enèji paske li bay vitamin ak sèl mineral ke kò w ap bezwen pou l ka fonksyone tou dwat nan san an. Sa ki ap pèmèt ou panse pi byen, epi redwi fatig lakay ou.

 

Li ede vin pi jèn ( li rajeni w)

Terapi IV la ka ede w diminye sentòm ki fè po w vyeyi, paske li ap ba ou sa yo rele antioksidan yo ki se glitatyon, ki ka ede w epi pwoteje w kont sa yo rele radiko-lib yo epi ki vin mete ekla sou po w, epi ba li yon bòn sante.

 

Kò a ap absòbe eleman ki ap nouri l yo pi byen:

Se pa menm jan ak sipleman nou pran nan bouch nou, sa ki ka fè yo tann anpil tan pou kò a absòbe l pou l byen antre nan san an, men terapi IV la li menm se tou dwat nan sikilasyon san an vitamin ak sèl mineral yo ale, se rezon ki fè kò a jwenn yo tou swit, epi li pa pèdi anyen ladan l.

 

Kò a jwenn pi byen ase dlo pou li fonksyone : (li idrate pi byen)

 

Metòd terapi IV la se se yon mwayen ki efikas pou remete dlo (reyidrate) nan kò a san pèdi tan. Li gen plis avantaj en patikilye pou  Atlèt yo avèk moun ki pèdi dlo nan kò yo swa paske yo malad osinon yo bwè twòp alkòl.

Li fè sistèm iminitè a (sa vle di sistèm ki bay pwoteksyon a kò a) fonksyone pi byen : Metòd terapi IV la kapab reveye sistèm iminitè a li stimile l, paske li ap ba li vitamin C, avèk sèl mineral sa ki rele ZEN an (zinc) ke tout moun konnen ki konbat enfeksyon.

 

Ou gaya pi vit.

Metòd terapi IV la ka fè w gaya pi vit sitou lè w gen blesi, avèk lòt maladi paske li bay kò a eleman ke li ap bezwen pou ede l geri pi vit.

 

Trètman apwopriye pou chak moun espesyalman.

Nan sèvis swen sante ke nou bay nan Clinic Klinic, terapi IV la, yo apwopriye pou reponn ak bezwen chak grenn pasyan espesyalman. Nou mete plizyè kalite fòmil ki bay bon dòz ke ka pa w la merite a, pou ka mete sante w nan nivo pou ka santi w trè byen nan tout kò a.

Nan sèvis swen sante ke nou bay nan Klinik terapi IV la nou ofri yon metòd trètman ki diferan epi ki anpil, pou ka pote solisyon ak yon lo pwoblèm sante ke nou genyen. Kèk nan trètman terapi IV la ke nou bay gen ladan yo :

 

Myers Cocktail:

Myers Cocktail la se yon metòd terapi IV ke anpil moun konnen, li se yon melanj kèk vitamin, ak kèk sèl mineral, tankou vitamin-C, vitamin B12 epi Manyeziòm. Trèman sa yo fè espesyalman pou ka bay plis enèji sa vle di plis fòs, pou ka pa santi w twò fatige, epi li fè sistèm iminitè a travay pi byen.

Metòd Terapi pou idrate kò a: (terapi idratasyon)

Terapi idratasyon an se yon trètman ki fèt espesyalman pou reyidrate kò a rapidman epi refè w jwenn elektwolit ki bon pou kò a, sa vle di ki esansyèl pou kò a ou te pèdi yo, pou rejwenn yo byen rapid. Kalite trètman sa bon anpil pou atlèt yo, epi avèk moun ki malad ki pèdi dlo nan kò yo oswa moun ki bwè twòp alkòl.

Terapi ki fèt ak Glitasyon: Glitatyon an se yon antioksidan ki fò anpil ki ka pwoteje sistèm iminitè a kont yon seri radiko lib ki ka koze anpil domaj nan na kò a. Glitasyon an ap ede w gen yon po ki an sante. Metòd trètman terapi IV ki fèt ak glitatyon an yo fè l espesyalman pou bay kò a antioksidan sa ki enpòtan anpil pou li an.

Metòd terapi saliv sèch ou gèldebwa a: trètman ak metòd terapi IV sa bay likid ak vitamin, ak sèl mineral yo, pou  ka ede w soulaje siy saliv sèch (gèldebwa), epi remete ase likid nan kò a yon bon nivo.

Metòd terapi pèfòmans atletik (andirans atlèt) : trèman terapi IV sa a li fèt pou pote èd pou atlèt yo ka bay bon rezilta, metòd sa ba yo yon melanj vitamin ak sèl mineral yo plis asid amine ki esansyèl pou kapab ede kò a gen plis enèji oswa fòs epi reprann ou pi vit epi pi byen.

Ranfòsman iminitè: Tretman terapetik Immune Boost IV fèt pou ede sipòte sistèm iminitè a lè li bay eleman nitritif esansyèl tankou vitamin C ak zenk.

 

Metòd terapi IV la kapab yon mwayen pou ka fè yon trètman ki efikas pou tout moun ki ap chache kenbe kò yo an sante pou yo ka santi yo byen. Epoutan se pa tout moun ki ka fè l. Nan Sèvis swen sante ke nou bay nan Clinic Klinic, nou konseye w pou ale wè yon pwofesyonèl nan sante konsa li va di w si ou ka resevwa mòd trètman terapi IV la.

Pou pran yon randevou pou yon trètman ak metòd terapi IV la sa byen fasil, nou gen yon pèsonèl ki konpetan epi ki ap byen kontan resevwa w epi reponn ak tout kesyon ke ou ta ka poze yo sou metòd tretman terapi IV la, epi yo ka ede w chwazi metòd ki ap pi bon pou ka pa w la. Ou mèt sèlman ale sou sit wèb nou an epi klike sou ti bouton « Rezève kounya »

Ou santi w prè epi ou anvi fè eksperyans  pou jwi avantaj metòd terapi IV la pou tèt pa w ? Kontakte sèvis swen sante ke nou bay nan Clinic Klinic ki nan Marietta GA depi jodi a pou ka planifye pou ka vin fè yon konsiltasyon epi pou ka konnen plis toujou de fason sa ke yo fè tankou yon revolisyon nan swen sante ak byenèt kò a. Nou gen yon  ekip pwofesyonèl ki ap travay nan sante, yo konpetan, yo ap travay pou ede w genyen yon nivo sante ki robis, gras ak pisans metòd terapi IV la genyen. Ou mèt kontakte nou depi jodi a, pou ka planifye epi pran randevou ak klinik terapi IV la pou ka kòmanse santi w byen.

IV hydration therapy.
bottom of page