top of page
Blood Pressure

Hypertension

Hypertension Management in Marietta, GA

Kisa tansyon wo an ye?

Maladi Tansyon wo se yon maladi ki danjere anpil epi ki merite pou n trete l san pèdi tan. Si nou pa trete l touswit li ka touye (li ka mòtèl).

 

Maladi tansyon wo gen koneksyon dirèk avèk san ki ap pase nan atè yo ki mennen nan kè a, epi li touche epi fè enpak sou tout systèm sikilasyon san ki nan kò a. Sa konn sanble anpil avèk tansyon nòmal ke tou moun gen nan kò yo, men se pa sèlman yon lè tansyon an te annik monte Konsa epi li retounen nan plas li, men nan ka Maladi tansyon wo a tout systèm sikilasyon kò moun nan ap sibi domaj yo tankou atè yo.

Nou gen Maladi tansyon wo se lè anba presyon ak estrès atè yo oblije fè plis travay ke yo ta dwe fè nan tan nòmal, paske tansyon ki nan atè sa yo ogmante.

Twoub sa a osinon dezòd sa ka pwodwi yon pakèt dega grav nan systèm nan.

Si nan tout sa nou pral pale de yo la a ou ta santi ou ap devlope siy sa yo, fè dilijans pou kontakte nou nan sèvis swen sante pou ede w jere Maladi tansyon wo ke nou ap ofri w nan  Clinic klinik nou ki nan Marietta GA.

 

Ki siy maladi tansyon wo ?

Youn nan pwoblèm Maladi tansyon wo genyen se paske menm si nou ka santi siy li yo touswit paske yo sanble tou avèk siy ke anpil lòt gwo maladi bay, sa fè pasyan yo toujou rete tann jiskaske sa vin pi grav, lè sa yo vin vrèman bezwen èd. Erezman tou gen kèk siy ki twò enpòtan sa fè yo pa ka neglije yo. Genyen anpil mwayen pou n rive fè diferans ant Maladi tansyon wo ak si se ta ka yon gwo grip.

Pou kòmanse ou ta ka santi yon tèt fè mal, epi se kòmsi ou mal pou respire. Pwiske atè yo bloke, yo anba presyon, sa fè yo pa rive fè ase san sikile nan kò a, pou chak ògan ta rive jwenn ase san pou l fonksyone nòmalman, sa fè ou vin pa ka resevwa kantite oksijèn pou fonksyone kòrèkteman jan sa konn abitye ye. Gen kèk moun ki pa fè ka de maltèt ke yo konn santi, men si ou ta santi ou mal pou respire, menm si se pa ta maladi tansyon wo ki ta pwoblèm nan ou dwe kontakte sèvis swen sante san pèdi tan.

Yon gro sansasyon laperèz oubyen tristès konn anpil fwa akonpaye siy ki anonse Maladi tansyon wo a. kò a avek mantal ou patisipe ladan l. Pou kòmanse chak fwa ou pa ka pran souf nòmalman ou sou wout pou santi w anvi pè anpil. Se yon eksperians ki fè pè anpil, epi chak fwa ka a ap pi grav se konsa wap santi w ap plis panike. Nan kò fizik la ou ka jwenn yon seri de boul ki tankou mas ki fèt nan atè yo, sa ki pral kreye lòt chanjman nan kò a ki kapab debouche sou yon batay, osinon atè a ap kache, kounya rive nan pwen sa ou pa ka kouri pou siy sa yo. Li enpòtan anpil pou rete trankil epi kòmanse wè sa w dwe fè olye pou ap fè tèt ou cho.

Nen ki ap senyen, sa konn yon siy tou ki rive souvan. Avèk Maladi tansyon wo, tansyon ateryèl ou plis soufri ke nòmalman. Sa ka koz yon seri de ti venn tou fen ki nan nen an eklate, sa ki pral debouche sou nen ki ap senyen. Nen ki ap senyen sibit pa toujou yon bagay ki grav, men si w ta santi youn oswa kèk lòt siy ke nou sot pale la, ou dwe pran yon desizyon.

Pou fini ou ka santi yon pou ki ap bat nan kou w oswa nan tèt ou. Kòm tansyon ateryèl ou ogmante, atè yo vin pa ka pote san an nan systèm kò a nan jan l ta dwe fè l la, sa fè ke premye kote nan kò a ke wap santi l se nan tèt la ak nan kou an. Sa ka rive li ase fò pou ta sèlman santi l epi kite l konsa men eseye byen gade kontwole pou w yo, sa vle di kontwole tansyon an sa ka montre w touswit ke gen yon bagay ki pa mache. Wap wè pou w yo ap bat kòmsi ou sot kouri nan yon maraton epotan ou pa tap fè anyen pou yo ap bat konsa.

 

Koman pou nou trete maladi tansyon wo ?

Sèvis swen nou bay nan Clinic klinik

Maladi tansyon wo se yon twoub ki grav anpil, paske li se yon maladi grav li mande yon pwotokòl nan jan yap trete l ki sere anpil. Nan Clinic klinik nou ki nan Marietta GA kote ki trete maladi tansyon wo, prensipalman ou ka jwenn 3 mòd trètman sa yo.

Premyeman, li se yon nesesite pou pran medikaman yo. Maladi tansyon wo, li pi grav anpil fwa ke yon senp tansyon ateryèl ki monte ki se yon bagay ki anpil fwa nòmal. Erezman nan jan yo trete yo konn souvan sanble. Ou ka resevwa yon preskripsyon pou youn oswa pou plizyè mededikaman pou ka pran pou desann tansyon an epi pou detann atè w yo. Medikaman sa yo konn mande pou pran anpil prekosyon paske yo gen limit ak fason espesyal pou pran yo, pou yo ka fè efè sou ou.

Pou kontinye, tout moun ki ap soufri ak Maladi tansyon wo, yo ap bezwen konsèy pou yo ka swiv yon bon rejim, sa ki ap pote gwo soulajman ak pwoblèm sa. Rejim sa yo ou konsèy sa yo kapab diferan, yo pap menm pou tout moun, chak pasyan ap gen jan pa l pou l manje, paske yo dwe bay rejim yo selon jan ka pasyan an prezante, pou kapab reponn a bezwen espesyal maladi pa li an. Chanjman nan jan pasyan ap manje avèk kèk egzèsis fizik pou yo fè kapab diferanyoun de lòt selon eta sante pasyan an, si pasyan gen yon bòn sante aktivite yo ka mande l ka parèt piti anpil, men pou pasyan ki gen yon sante ki frajil ka wè yo oblije sibi yon pi gro chanjman epi viv yon jan ki diferan nèt de jan yo te konn viv anvan. 

Pou fini yo konn mande kèk pasyan pou yo fè yon seri de trètman espesyal. Sa rive, se sitou nan moman sa yo, lè medikaman yo te preskri w, avèk konsèy pou fè kèk aktivite fizik, avèk chanjman nan fason ou manje pa rive estabilize Tansyon ateryèl lan. Espesyalis nan domèn nan pral adopte kèk manyè ki pi dirèk pou fè trètman ki apwopriye ak ka pa w la, epi yo ka eseye kèk lòt mwayen ki ap rive touche tout systèm kò a pou yo ka rezoud pwoblèm nan, sepandan se sitou lè yon espesyalis vini sou ka a, li pral detèmine si mwayen oswa mezi trètman sa yo nesesè selon gravite ka pasyan an.

Nap fè w konnen ke w ka jwenn tout sèvis swen sa yo nan Clinic klinik nou ki jere Maladi tansyon wo ki nan Marietta, GA.

Poukisa swen sante enpòtan anpil pou moun ki soufri maladi tansyon wo ?

Nan sèvis swen sante ak jesyon maladi tansyon wo nan Clinic Klinik nou ki nan Marietta, GA, nou kwè ke sa se kle epi gen mwens danje lè nou ofri a chak pasyan swen  ak trètman ki apwopriye ak ka pa l espesyalman.

 

Sa gen plizyè rezon.

Premyèman, wotè tansyon an monte, sa konsène w espesyalman. Sa ka rive ou ap goumen ak yon gro tansyon ki mande pou aji vit pou trete l ak gwo medikaman epoutan yon lòt moun ka jus  bezwen yon ti medikaman pou ka ede l pou tansyon an pa dejenere.

Pou n kontinye, ou dwe konsidere fason ke chak pasyan ap viv. Chak moun gen yon ka ki pwòp ak li espesyalman. Mòd trètman ke nou ka bay yon moun ki nan 30 lane konsa epi ki gen yon bòn sante ap diferan nèt de kalite trètman ke yon moun ki gen 70 zan epi ki gen plizyè konplikasyon nan sante li ap resevwa. Chak faktè nan lavi pasyan an dwe attire atansyon w sou ka li an espesyalman epi byen kalkile anvan menm yo mete yon plan pou fè trètman an, konsa ou kapab genyen pi bon rezilta ki ap kapab dire pi lontan.

Sa ka sanble yon travay ki difisil pou l fèt men li nesesè anpil.

Si w pa konnen ke ou soufri Maladi tansyon wo, men si ou ta santi siy sa yo ke nou sot pale de yo en detay la ke maladi an fè nan kò w, si w kontinye fè komsi w pa konprann menm si w gen konesans de siy yo maladi an ap vin pi grav.

Maladi tansyon wo pa disparèt yon sèl kou ni sibitman. Siy yo ka vin ase grav pou ka vin gen pwoblèm nan kè avèk lòt pwoblèm ki grav anpil ki pral nesesite swen san pèdi tan pou ka lanmò pa mete pye.

bottom of page