top of page
Desk with Stethoscope

STD Clinic

STD Clinic in Marietta, GA

Kisa ki SDT ou MPB ou MST yo ye?

Tèm STD nan lang anglè oswa MPB nan lang kreyòl, oswa MST nan lang fransè vle di Maladi Moun Pran Nan fè bagay. Se yon seri de viris ke moun ka bay moun entyèman lè gen aktivite seksyèl. Epoutan se pa sèlman lè gen aktivite seksyèl ke nou ka pran viris sa yo. Nou ka trape anpil ladan yo lè nou nan kontak dirèk avèk san, oswa yon lòt likid ki nan kò yon moun ki enfenkte, epi moun konn trape SDTyo lè yo itilize yon zegwi ke yon moun ki enfekte te sot itilize lè gen yon ka ijan ki rive etc.

Se poutèt sa, moun ki ap travay nan kesyon swen sante, SDT yo tounen youn nan sijè ki pi enpòtan epi ki pi enterese yo nan mitan popilasyon an. MPB ou SDT yo gen tandans pou yo pwopaje vit epi san avèti, sa se yon pwoblèm ki tèlman grav ke anpil vil konside  MPB ou SDT ou MST yo tankou yon epidemi, kèk peyi travay anpil pou pa kite yo pwopaje twòp. Pa egzanp peyi Lafrans deside ke tout moun ki sou teritwa li an ka jwenn kapòt san difikilte. Isit nan peyi Etazini gen anpil desizyon ki sanble ak desizyon peyi Lafrans pran an men ki ontikras pi fèmen, epi gen anpil lòt bagay yap eseye chak jou pou mete fren ak pwoblèm SDT ou MPB ou MST yo.

Malerèzman nan fason entim ke moun pran SDT yo epi nan jan li aji sou yo, anpil moun pote neglijans pou yo chache fè trètman osinon gen moun ki refize kategorikman pou yo al fè depistaj, nan Marietta Gorgia. Se poutèt sa SDT yo rete yon pwoblèm nan mitan mas la. Yo pa al fè tès depistaj,  epi nan relasyon seksyèl yo ap bay yo youn ak lòt epi yopa al deklare sa.

Ki kalite maladi SDT yoye ?

Gen plizyè SDT ke nou souvan jwenn nan peyi lèzetazini. Genyen ladan yo ki pi grav ke lòt, men yo tout se yon pakèt maladi ki bay laperèz ke nou dwen trete, lè n fin fè tès yo. Erezman anpil ladan yo ka trete epi genyen ou ka geri nèt de maladi a.

Toudabò nou pral pale de SDT ki pi grav yo ke ou ta kapab devlope. VIH/Sida a se yon maladi ki gen 2 faz. Lè yon moun trape maladi sida, moun nan, nan yon eta ki pa trò grav, ke yo ta dwe kenbe l nan nivo sa, epi mete moun sa anba trètman sere, men li pap bay siy sou sante ak kò fizik ou. Epoutan sa kapab yon gwo zeprèv nan lespri w, e sa ka rive chanje nèt jan w jere relasyon w ak lòt moun  e menm nan jan ou jere vi seksyèl ou.

 

Erezman VIH la gen trètman e ou ka menm rive viv lontan e byen nan tout aktivite avèk VIH la nan san w. Pwoblèm nan vin pi grav se lè VIH la pa trete epi li vin nan nivo Sida. Sida a se yon maladi mòtèl ki ka trete men depi yon pasyan gentan rive nan nivo maladi sida a, yo tou konsidere l tankou yon moun malad ki nan faz tèminal. Pa gen yon remèd espesyal ke nou konnen pou geri VIH osinon Sida a, men si nou toujou al fè tès, nou ka rive dekouvri l byen bonè nan san an, pou n ka pa kite l rive nan faz tèminal li.

 

Pou n kontinye nou genyen maladi Sifilis la.

Sifilis se yon maladi ki grav anpil, men sida pi grav pase l lontan si w dekouvri l ase rapid. Yo souvan rekonèt maladi Sifilis la paske li kale yon seri bouton tou rouj sou po malad la epi ki anbarase l epi tou li bay gwo doulè ak moun ki ap soufri ak maladi sa. Si yo pa trete maladi sifilis la li ka koz pwoblèm nan kè, ak nan sèvo, sa ki ka rive touye pasyan an san rapidman. Erezman sifilis ka geri, epi tou genyen yon pakèt lòt trètman yo ka mete sou pye pou ede moun ki viktim anba maladi sa pou yo ka repare domaj li fè sou yo. Ou dwe estope  maladi sifilis la byen bonè epi san pèdi tan, se poutèt sa tou ou dwe toujou al fè tès depistaj pou maladi sa yo (DTS). Ou ka rive trape maladi Sifilis la nan likid ki soti nan kò nou lè gen aktivite seksyèl, osinon si w ta touche bouton ki sou po malad la san gan pou proteje w.

Maladi Epatit.

Maladi Epatit kapab prezante sou 2 fòm. 2 kalite B ak C. Sa ki sou fòm B a li kapab geri men sa ki sou fòm C a se sèlman yo ka kenbe w sou yon trètman. Tou de (2) fòm Epatit yo sou yon periòd tan atake epi enfekte fwa a. Sepandan, avèk remèd ke yo jwenn pou tip B a enfeksyon sa ka rive elimine. Malerezman yon dyagnostik epatit-C an kabap mennen ak yon ensifizans epatik a mwens ke syantifik yo ta gentan devlope  kèk lòt mwayen trètman ki plis efikas pou fè trètman sa a.

Maladi èpès jenital.

Maladi èpès jenital se youn nan lòt maladi ke moun ka trape nan fè bagay ki twouve l sou menm lis ak lòt SDT yo ki okipe lespri syantifik ki ap okipe yo de swen sante seksyèl popilasyon an. Dega li fè sou kò nou ak sou sante nou pa nan menm nivo ak epatit-C osinon Sida, men malerezman li pa gen gerizon. Epès jenital la parèt tankou yon seri gwo grenn veri ki fòme sou pati jenital malad la, li kapab transmè pandan gen relasyon seksyèl nan vajen osinon lè ou met bouch ou nan pati jenital la. Gen yon lòt aspè nan maladi èpès jenital la ki malerezman pa twò bon se paske tout siy ke èpès jenital la la bay gwo vèri yo ka disparèt poukont yo pa chans konsa, sa ki fè lòt moun ka rive trape maladi sa san okenn avètisman.

Maladi Gonore ak Klamidya.

Maladi Gonore ak Klamidya yo menm yo pa tèlman ka touye moun poukont yo, men yo se yon gwo danje pou medam yo. Byen ke pou ni medam yo ni mesye yo li bay doulè epi li mete yo nan ti soulye yo, men se sitou li ka koz maladi kansè devlope nan aparèy repwodiktè kay medam yo, sa ki ap fè gwo domaj sou sistèm ki ka pèmèt medam yo repwodwi ou byen fè pitit,  sa ki ap bay gwo pwoblèm man moman gwosès kay medam yo, sa ki ap bay e manman an e bebe a gwo pwoblèm. Erezman SDT sa yo, yo ka geri depi yo dekouvri yo. Trètman kapab pran anpil tan men li efikas epi li ka ede pou pa rive genyen lòt pwoblèm ki pi grav.

Pou fini genyen maladi  HPV ya.

Se yon kalite SDT maladi moun pran nan fè bagay, nou jwenn ka maladi sa a souvan, epi ki ka touye moun ki trape yo. Li kakoze devlopman kansè nan kòl matris. Li gen anpil bagay pou li wè avèk maladi èpès la. Paske li fè ou genyen menm kalite bouton ak maleng ki se siy ki fè n konnen maladi sa. HPV a ka bay maladi kansè men erezman gen devlopman ki fenk fèt ki ka pèmèt nou trete pwoblèm HPV a.

Klinik sèvis swen sante ki fè trètman pou SDT yo.

Jan pou yo trete SDT yo diferan anpil  se selon ki SDT ou trape. Pou maladi ki pa ka geri yo, yo sitou peze sou kòman pou n fè poun ka pa rive trape maladi sa yo epi limite pwopagasyon an ak lòt moun epi kijan yo ka rive ede w diminye siy yo sou sante w. sa a rive verifye pou maladi Epatit-C a ak maladi Sida.

Sepandan pou trete kèk lòt SDT yo kapab fèt pi fasil. Yo konn itilize kèk medikaman antiviral pou ede yo geri maladi SDT yo nan sèlman kèlke semèn, konsa tou yo ka itilize kèlke lòt medikaman pou diminye siy yo san ke maladi a pa geri.

Pou kontinye, gen yon pakèt ka kote pifò siy ki akonpanye maladi SDT yo, disparèt poukont yo. Sa verifye lè yon moun trape èpès jenital. Pa gen remèd pou maladi sa a men siy yo ka disparèt sanzatann.

Kèlkeswa Maladi ou trape nan fè bagay SDT, li enpòtan anpil pou ale fè tès depistaj yo epi resevwa trètman ki bon pou ka pa w la depi sa posib. Menm pou maladi SDT ki ka geri yo, yo ka rive touye si  yo pa kontwole yo.

Poukisa moun ki trape SDT ou MPB ou MST yo dwe jwenn swen pou maladi sa yo?

Moun ki trape SDT yo dwe resevwa de (2) kalite swen.

Toudabò gen bezwen pèsonèl pasyan an. Pasyan an trape yon maladi ki ka menm rive touye l si l pa resevwa èd prese-prese, sa fè ka a, vin pi konplike.Tout maladi nou sot site anwo a moun ki trape yo ka rive viv pandan lontanavèk yo, menm HIV a ak Epatit-C a.

Lòt aspè ki genyen nan SDT yo se kalite Enpak li ka rive fè sou lòt moun yo. Si yon moun ki trape youn nan  maladi SDT yo konnen osinon li pa konnen si li enfekte epi li kontinye ap mennen yon vi seksyèl aktif san li pa pwoteje, li ka transmèt maladi a bay chak patnè l yo, sa ki ap mennen ak gwo pwoblèm jeneral maladi SDT ke peyi a ap konnen jounen jodi a.

Si ou gen yon vi seksyèl aktif epi ou ta bezwen fè yon depistaj detanzantan pou SDT yo osinon si ou déjà gen rezilta ou dyagnostik sou SDT, ou mèt vini chache èd nan Clinic klinik nou ki nan Marietta, GA, ki trete maladi SDT yo.

bottom of page