top of page
Untitled design (20) 2.png

Women's Health

Women's Health Clinic in Marietta, GA

Poukisa sante fanm enpòtan?

 

Sante fanm se yon sijè ki vrèman laj, epi klinik sante fanm nou ki nan Marietta, Georgia, kouvri tout kalite sèvis ki gen pou wè ak sante fanm. Men, kisa li ye menm? Poukisa li enpòtan konsa pou fanm yo konsakre yo nan fè egzamen medikal regilyèman?

 

Ebyen, jan nou te di sa, sante fanm se yon sijè ki laj anpil. Sa pa sèlman gen rapò ak yon pati nan sante jeneral yon fanm. Sepandan, sa konsène sèlman bezwen ak pwoblèm nan domèn sante fanm byolojik yo ak risk patikilye y ap rankontre yo. Sa vle di, li gen ladan tès depistaj kansè nan tete, depistaj kansè nan ovè, divès twoub ak maladi ki gen rapò ak òmòn, sante repwodiktif, ak twoub mantal ki gen tandans rive sèlman lakay fanm.

 

Si ou remake, tout bagay nou mansyone yo serye anpil. Se pa sèlman pwoblèm sante minè, sante fanm kouvri tou, men tou se maladi ak pwoblèm sante ki mete lavi moun an danje fanm yo ap fè fas chak jou.

 

Se poutèt sa, li enpòtan anpil pou ou rete vijilan anrapò ak sante kò ou epi pou ou angaje reyèlman ak yon ekip k ap pran swen fanm pandan tout lavi ou. Fanm yo ka ap fè fas ak anpil pwoblèm sante san gwo avètisman, epi anpil nan yo ka chanje lavi yo.

 

Men, li pa sèlman enpòtan pou jwenn sipò pou sante fanm yo. Ou bezwen yon ekip sipò k ap kouvri chak grenn eleman prensipal pou sante fanm ak maksimòm pwofesyonalis ak yon apwòch pèsonalize. Tout fanm pa menm, epi sikonstans pèsonèl ou yo ka fè ou gen plis chans pou ou trape yon seri maladi pase yon seri lòt, epi afekte fason ou pral kapab jere move sikonstans sa yo si yo vin pi plis pase yon senp risk.

 

Yon plan tretman pèsonèl nan klinik nou an pral pran an konsiderasyon faktè tankou pwa ou, sitiyasyon ki te deja egziste, istwa fanmi ou, faktè ki ekspoze ak kèk pwoblèm plis pase yon lòt, epi san nou pa bliye, eta sante jeneral ou. Yo pral itilize apwòch sa a pou kouvri chak sektè sante fanm yon fason pou yo asire chak pasyan ap resevwa bonjan swen yo ka fè konfyans.

 

Ki Domèn ki genyen pou Sante Fanm yo?

 

Jan nou te di sa, sante fanm yo se yon sijè ki laj ki anglobe yon bann aspè diferan nan medsin ki gen rapò ak fanm. Se sa k fè, se yon domèn ki vrèman konplèks nan medsin ki mande pou espesyalis nan plizyè domèn patikilye pou yo fòme yon ekip konplè pou kouvri tout bezwen yon fanm avèk efikasite.

 

Gen plizyè pati nan sante fanm yo, men sa yo se yo menm yo mande pi souvan.

 

Premyèman, ou gen sante seksyèl. Domèn sa a nan sante fanm diferan ak pwoblèm repwodiksyon ki gen rapò ak sa. Nan domèn sante seksyèl, espesyalis yo pral konsantre sou ankouraje pratik sèks ki san danje, fè tès depistaj MST (maladi moun pran nan relasyon seksyèl) regilyèman, bay tretman pou MST lè sa nesesè, epi jere lòt enkyetid ki gen rapò ak seksyalite yon fason ki prevantif oswa selon bezwen yo. Domèn sante fanm sa a gen yon gwo enpak sou pifò lòt aspè yo kouvri nan yon fason oswa yon lòt. Kidonk, li enpòtan pou ou pran domèn sante fanm sa a oserye pou anpeche gen pwoblèm nan lòt domèn.

 

Annapre, gen yon gwo pati ki enkyete plizyè fanm chak jou. Depistaj kansè nan tete, tretman, ak konsèy, yo tout gen rapò ak sante fanm yo. Li klè, medsen ki pa nan domèn sante fanm yo patisipe nan anpil ka lè gen kansè, men se yon kesyon ki konsène fanm yo epi ki se youn nan pi gwo pwoblèm endistri sante fanm yo ap rankontre. An jeneral, domèn sa a nan sante fanm yo konsantre sou tès depistaj, detèmine faktè risk yo, ak bay fanm yo enfòmasyon ki nesesè pou ede yo diminye risk yo genyen pou yo fè kansè nan tete. Li ka gen ladan tou dispozisyon prevantif tankou mastektomi doub pou fanm ki vrèman gen anpil chans pou yo fè kansè nan tete. Lè yo dekouvri yon kansè, yo konsidere plizyè opsyon tretman ki disponib pou sante fanm yo. Sa gen ladan konsèy anpil fanm bezwen pandan tretman yo pou veye sou sante mantal yo pandan y ap fè fas ak eksperyans sa a ki vrèman bay anpil estrès.

 

Kansè nan tete se pa sèlman fòm kansè ki fè pati domèn sante fanm yo. Genyen tou kansè nan ovè ak nan kòl matris ki konsidere kòm yon pati nan sante fanm yo. Pati ki enteresan nan kansè sa yo se paske yo ka vin pi danjere akòz sante seksyèl yon fanm. Se poutèt sa nou te di zafè sante seksyèl yo se yon pati ki gen anpil enpòtans nan pwogram konplè sante fanm yo. Bonjan sante seksyèl ak bonjan tès depistaj ka kontribye nan diminye, yon fason konsiderab, chans pou yon fanm devlope kansè sa yo. Kansè nan ovè ak kansè nan kòl matris se yo menm ou jwenn pi souvan lakay fanm, epi byenke yo pa menm reprezante yon menas menmjan ak kansè nan tete, yo se kansè ki grav tou. Yon gwo pati nan domèn sante fanm yo konsantre sou prevansyon kansè sa yo ak fè tès depistaj pou yo regilyèman, men tankou kansè nan tete, lòt sèvis yo vin disponib lè yo dekouvri kansè a.

 

Gwosès ak akouchman se prensipal pati nan sante fanm yo. Pandan sante seksyèl konsantre sou prevansyon gwosès jiskaske yon fanm pare pou l vin ansent, sa a se domèn sante fanm ki ede fanm nan fizikman ak mantalman pandan tout gwosès la ak faz akouchman yo. Si ou te gen yon timoun deja, ou te enplike nan domèn sa a nan sante fanm yo. Yo bay anpil siveyans, tès depistaj, ak sèvis sipò, epi lè moman pou jere akouchman an rive, kit li fèt natirèlman oswa atravè sezaryèn, sa a tou konsidere tankou sante fanm. Vrèman vre, sa a se youn nan pati nan sante fanm ki itilize pi souvan. Manman yo pa sèlman vle pwoteje tèt yo epi rete an sante, men tou timoun yo genyen ki poko fèt yo fè pati enkyetid prensipal yo genyen yo. Donk, sa a se yon domèn kote medsen yo oblije kenbe egzijans estanda yo nan yon nivo ki wo.

 

Sante repwodiktif pa limite ak sèlman gwosès ak akouchman. Li kouvri tou dekouvèt ak tretman maladi nan sistèm repwodiktif fanm nan ki ka lakòz gen pwoblèm nan sante li. Kis nan ovè antre nan kategori sa a.

 

Finalman, youn nan pi gwo domèn sante fanm gen rapò ak sante kè. Fanm yo ekspoze ak gwo risk pou pwoblèm kè, e sa a se yon domèn espesyalis yo gen tandans konsantre pi plis sou prevansyon. Si yo ka fè prevansyon yon pwoblèm kè, li vrèman pi fasil pase trete li.

bottom of page