top of page

Depistaj pou maladi COVID-19 la nan Marietta, GA

Kisa Maladi COVID-19 la ye ?

 

Maladi COVID-19 la se yon nouvo Coronaviris ki devlope kay moun ke yo poko rive idantifye ki bay li. Nan kèlke ka, maladi COVID-19 la bay kèk siy ki pa twò grav tankou yon tous sèk, yon fatig, epi yon fyèv, byen ke fyèv la konn pa yon siy pou moun ki granmoun anpil yo. Depi ou wè siy sa yo ou dwe ale fè tès la  touswit nan Sèvis swen sante COVID-19 la ki nan Clinic klinik nou nan Marietta, GA. Kèk lòt siy ki pa twò grav ka parèt tankou doulè, nen bouche, larim ki ap koule nan nen, gòj fè mal osinon dyare.

 

Gen yon seri moun ki enfekte ak maladi COVID-19 la, men pa gen okenn siy ki parèt sou yo, epi yo pa santi yo malad. Gen kèk moun ki geri de maladi COVID-19 la san yo pa menm bezwen fè yon trètman espesyal. Sou chak 6 moun konsa ki trape COVID-19 la vin tonbe malad grav yo vin gen difikilte pou yo pran souf.

Untitled design (test).png

Ki siy maladi COVID-19 la bay ?

Siy ke nou jwenn pi souvan nan maladi COVID-19 la se:

 

 • Lafyèv,

 • Tous sèk,

 • Fatig.

 

Lòt siy ki pa parèt souvan sou yon moun ki trape maladi COVID-19 la se:

 

 • Ou pèdi gou nan bouch ou epi ou paka pran okenn sant,

 • Nen bouche,

 • Azoumounou sa yo  yo rele je wouj la,

 • Gòj fè mal,

 • Tèt fè mal,

 • Doulè nan manm ak nan jwenti,

 • Plizyè kalite bouton ki parèt sou po,

 • Anvi vomi, ak vomisman,

 • Dyare,

 • Lafyèv frison ak tèt vire.

 

Siy ki grav ki akonpanye COVID-19 la yo se:

 

 • Etoufman,

 • Paka manje,

 • Konfizyon pèdi bon sans ou,

 • Gwo doulè ki ap peze san rete nan biskèt ou,

 • Kò cho anpil plis ke 38⁰ degre celcius.

 

Kèk lòt siy ki pi ra toujou se:

 • Fache san rezon (irite),

 • Konfizyon tankou twoub mantal,

 • Tonbe kriz san konesans moun nan ka ap kimen,

 • Yon gwo laperèz (anksyete),

 • Depresyon kò kraze gwo feblès jeneral ou anvi rete kouche sèlman ou pa gen fòs pou kanpe fè travay,

 • Twoub somèy paka dòmi,

 • Kèk lòt konplikasyon ki pi grav tankou kriz kadyak, ak nan sèvo, sèvo a ka vin anfle moun nan ap depale sa ki ka bay sikatris osinon blesi nan sèvo a..

 

Tout moun ak nenpòt ki laj ki santi yo gen yon fyèv oswa yap touse ak difikilte pou yo pran souf osinon ki gen souf kout, mele ak yon gwo doulè nan kòf lestomak yo, oswa yo pèdi lapawòl, yo pa ka fè okenn mouvman dwe ale nan klinik nou ki nan Marietta, GA, pou yo ka wè yon doktè pou fè tès COVID-19 lasan pèdi tan. Anvan w deplase,si sa posib rele doktè ki konn abitye ba w swen sante, oswa nimero ki bay asistans en liy, oswa sant sante kote w konn abitye al pran swen sante, konsa yo ka ba w direksyon ki kote w dwe ale pou ka jwenn bon laswenyay.

Untitled design (40).png

Ki kalite tès mwen dwe fè si m gen COVID-19 la?

Nan kèk ka en patikilye yo konn fè yon tès molekilè, pou yo ka rive detekte molekil SRAS-CoV-2 pou yo ka konfime prezans enfeksyon an. Anpil fwa yo konn itilize tès molekilè Polymerase (Polimeraz) la, ki se yon chenn reyaksyon (PCR).

Yo kolekte echantiyon ki soti nan nen, oswa nan gòj avèk yon ti baton ki gen yon coton nan pwent li yon swab. Ti aparèy ki fè  Tès molekilè yo, detekte viris la nan echantiyon an paske li miltipliye l pou ka rive nan yon wotè pou yo ka parèt pou yo ka detecte yo. Se poutèt sa yo fè w pase yon tès molekilè ki ka konfime ke enfeksyon an la li ap bouje, jeneralman nan jou ki ap swiv ou, depi lè w te en kontak ak viris la osinon nan moman kote ou kòmanse santi ak wè siy yo.

Kilè m dwe al fè tès depistaj pou COVID-19 la?

Tout moun ki prezante siy yo depi yo jwenn mwayen an ta dwe al fè tès yo. Moun ki pa prezante okenn siy men ki te nan menm plas ak yon moun ki enfekte, osinon ki ta ka enfekte, kapab deside pou yo ale pase yon tès depistaj pou COVID-19 la – eseye kontakte moun ki responsab pou bay sèvis swen sante nan lokalite a pou yo ka di w sa w dwe fè egzakteman.

Lè yon moun ki te vini pou pase tès COVID-19 la nan sèvis swen sante ke nou bay nan klinik nou ki nan Marietta, GA, ap tann rezilta yo, li pa dwe ap sikile nan mitan lòt moun, li dwe rete apa. Lè nou pa gen anpil mwayen pou n fè tès depistaj la pou tout moun, nou ta dwe fè moun ki plis fasil pou yo trape enfeksyon an pase tès la anvan, tankou moun ki ap travay nan bay swen sante, avèk moun ki gen sante frajil ki ka pi vit trape maladi, tankou moun ki granmoun anpil espesyalman moun ki ap viv nan mezon retrèt pou granmoun yo, oswa ki etène, ap pran swen lopital pandan lontan.

Kisa m dwe fè si m wè mwen gen siy maladi COVID-19 la ?

 

Si w prezante siy maladi COVID-19 la ou dwe rele no telefòn ki nan sant sante ki regle zafè COVID-19, oswa doktè ki abitye ba w swen sante an pou mande l kisa w dwe fè, konsa wa va konnen kilè epi ki kote ou dwe ale pou ka pase yon tès,  ou dwe rete lakay ou pandan 14 jou san ou pa soti al sikile deyò nan mitan lòt moun epi siveye eta sante w.

Si w ta santi souf ou kout oswa ou ta santi yon gwo doulè nan kòf lestomak ou, ou dwe ale wè yon doktè nan yon sant sante san pèdi tan. Ou dwe rele doktè w osinon moun ki bay asistans nan telefòn (hotline) ou anvan pou yo ka endike w pou ale nan klinik ki ka ba w bonjan sèvis swen sante ki okipe maladi COVID-19 la ki nan Marietta, GA.

Si w ap viv nan yon zòn kote ki gen moun ki ap soufri ak maladi Palidis sayo rele malarya a, oswa fyèv deng lan, ou dwe ale wè doktè si w ta wè ou gen lafyèv.

Si lè w rele nan sèvis telefonik yo ki okipe maladi COVID-19 la ta mande w pou ale nan yon sant sante pou ka al pase yon tès COVID-19, osinon pou ta rete apa san sikile nan mitan lòt moun, depi w ap kite kay kote w ye a pou soti, ou dwe mete yon mas pou kouvri bouch ou ak nen w, lè w pral vwayaje oswa sikile nan mitan lòt moun, epitou ou dwe kite mas la sou figi w pandan yap egzamine w pou yo ba w swen ke ka w nesesite. Yon lòt bagay ankò ou ta dwe rete nan yon distans ki kapab fè poupi piti yon (1) mèt, konsa ou pap kole ak lòt moun ki nan antouraj ou, epi fè atansyon pou pa manyen sifas yo avèk men w yo. Tout moun, timoun kou granmoun dwe respekte règ sa yo.

Sous:Òganizasyon mondyal pou lasante

covid 19 mask.png

Pratike Kote

clinicklinic logo LONG.png

1750 Powder Springs Rd SW #510

 Marietta, GA 30064

Tel: 770-875-8889

© 2021Klinik Klinik

Tansyon wo

Sante fanm

Areas of Expertise
Anchor 1
bottom of page